Hyppää sisältöön
EKE-Rakennus Oy, rakentamisen moniosaaja

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
EKE-Rakennus Oy, y-tunnus: 2321457-0
Osoite
Piispanportti 11, 02240 Espoo
Muut yhteystiedot
hanna.mannonen@eke.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Hannu Niemi
Piispanportti 11, 02240 Espoo
Muut yhteystiedot
asuntomyynti@eke.fi, puh. 09 613 03450

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös asuntojen varausten ja myyntitilanteen rekisteröinnin sekä kauppakirjan teon yhteydessä.
Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat:
(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;


(b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

(c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.


Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai potentiaalinen asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
(a) Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: kuten etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;


(b) tiedot henkilön mielenkiinnon kohteista;


(c) henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön
asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa sekä henkilön skannattu käyntikortti;


(d) henkilön kanssa käydyt sähköpostikeskustelut ja muistiinpanot puhelinkeskusteluista;

(e) verkkosivuston evästeiden kautta kerättävät tiedot, mm. tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta, kuten laitetyyppi, selain, IP-osoite ja muu laitedata. Voit lukea yksityiskohdat evästeiden käytöstä Cookiebot-selosteesta ekerakennus.fi-sivustolla;

(f) sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot (Facebook, LinkedIn, Instagram)

(g) mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

Rekisterin tietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa aina tietojen keruun yhteydessä onko tietojen antaminen pakollista. Koska olet rekisterinpitäjän asiakas ja/tai edustamasi yrityksesi ensisijainen
kontakti, tietojen antamatta jättäminen voi vaikuttaa rekisterinpitäjän ja sinun väliseen asiakassuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän ja edustamasi yrityksen väliseen asiakassuhteeseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muuten sähköisesti, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.

8. Tietojen säännön mukaiset vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan muille EKE-konsernin yhtiöille taloushallinnon, yhteisten järjestelmien ja raportoinnin tarkoituksiin.
Rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.
Tällaisia alihankkijoita ovat muun muassa ICT-palveluiden toteuttamiseksi hyödynnettävät henkilötietojen käsittelijät.

Rekisterinpitäjä hyödyntää seuraavia henkilötietojen käsittelijöitä:

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli henkilötietoja siirretään tai tallennetaan EU/ETA-alueen ulkopuolella olevalle palvelimelle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin Rekisterinpitäjän puolesta käsiteltäväksi, varmistamme, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämät asianmukaiset suojatoimet on toteutettu.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakassuhteen hoitamiseen kerättyjä henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.
Lisäksi henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukainen aika:


a) Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen kymmenen (10) vuotta.

b) Kirjanpitoa koskevaa aineistoa säilytetään kuusi (6) tai kymmenen (10) vuotta sekä kuluva vuosi kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti.

c) Asuntokauppa-asiakkaiden tiedot säilytetään 10 vuoden ajan.


Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot säilytetään lukittavissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.


Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot
Sähköisesti tallennetut henkilötiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan edellä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi tarkentaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla uuden version verkkosivuillaan. Tietosuojaselosteen tarkennukset ovat voimassa julkaisupäivästään lähtien.

Search