EKE-Rakennus mukana jättimäisessä datakeskusinvestoinnissa Suomeen

EKE-Rakennus mukana jättimäisessä datakeskusinvestoinnissa SuomeenFortum, Kirkkonummen kunta ja EKE-Rakennus Oy ovat tehneet jo muutamia vuosia yhteistyötä luoden edellytyksiä suuren datakeskusinvestoinnin saamiseksi Kirkkonummelle. Datakeskusalue on mittakaavaltaan merkittävä, niin investointina Suomeen kuin kokoluokaltaan teollisena hankkeena. Valmistuessaan Datakeskusten tuottama päästötön hukkalämpö tulee kattamaan noin 40 prosenttia Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen noin 250 000 kaukolämmön käyttäjän lämmöntarpeesta.


EKE on viime vuodet kehittänyt pitkään omistamaansa Kirkkonummen Kolabackenin aluetta. Alue, jonka kaavoitus on tehty yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Fortumin kanssa, sijaitsee Länsiväylän ja Sundsbergintien kainalossa (Kuva 1.). Merkittävän kokoisen datakeskuksen mahdollistava asemakaava on hyväksytty viime vuonna; kaavahanke on parhaillaan käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Hankkeen investori ja datakeskuksen operaattori Microsoft on tänään julkaissut hankkeen yhdessä elinkeinoministeri Mika Lintilän ja Fortumin kanssa.

Datakeskusinvestointi
Kuva 1. Kolabackenin alue ja Kirkkonummen kaava.

Investointi kattaa kaikkiaan kaksi datakeskusta tontteineen ja infrastruktuureineen, missä Fortumin sähköinvestointi ja hukkalämmön talteenotto näyttelee suurta osaa myös valtakunnallisessa mittakaavassa osana Suomen vihreää siirtymää (Fortumin lehdistötiedote).

Kirkkonummen Kolabackenin ja viereisen jo valmiiksi kaavoitetun Sundsbergin Yrityskylän alueet sisältävät myös merkittävän määrän muita toimitilatontteja, joihin odotetaan kohdistuvan runsasta kysyntää datakeskustoimintaa palvelevien muiden yritysten taholta samoin kuin muiden sektoreiden taholta – kaksi toimijaa ovat jo käynnistäneet omat toimitilahankkeensa Yrityskylän alueelle, johon parhaillaan jo rakennetaan kunnallistekniikkaa.

”Olemme tehneet hankkeen tulon mahdollistavan kaavan yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa ennätyksellisen lyhyessä ajassa. Paitsi että investointi on erittäin merkittävä valtakunnallisesti, sen avulla tulee myös Kirkkonummelle uusi tulevaisuuden yritystoiminnan toimiala, datakeskus oheistoimintoineen. Kokonaisuus tulee olemaan kunnan kannalta merkittävä työllistäjä ja vauhdittaa alueen kehittymistä. Sen ohella on tulossa uutta virkistysaluetta runsaat 26 hehtaaria, joka on yli viidesosa koko asemakaavan pinta-alasta. Kuntalaisille tulee näin mahdollisuus päästä nauttimaan alueen pohjois- ja luoteispuolen mielenkiintoisista ja paikallisesti arvokkaista luontokohteista”, painottaa EKE-Rakennus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tea Ekengren-Saurén.

EKE yhtenä hankkeen kumppaneista on 100 % sitoutunut tähän globaalisti ainutlaatuiseen ja vastuulliseen hankkeeseen. Haluamme kiittää Fortumia ja Microsoftia luottamuksesta sekä Kirkkonummen kuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä kaavoitusprosessin aikana.

Lisätietoja antavat:
Tea Ekengren-Saurén,
Toimitusjohtaja,EKE-Rakennus Oy
p. 040 060 7670, tea.ekengren@eke.fi

EKE-Construction participates in a giant Data Center investment in Finland

Fortum, the Municipality of Kirkkonummi and EKE-Construction Ltd have been cooperating for a few years, creating conditions for obtaining a hyperscale data center investment in Kirkkonummi. The data center area is significant in scale, both as an investment in Finland and as an industrial project. When completed, the emission-free waste heat generated by the Data Centers will cover about 40 percent of the heat needs of about 250,000 district heating users in Espoo, Kauniainen and Kirkkonummi.

In recent years, EKE has developed the Kolabacken area in ​​Kirkkonummi, which EKE has owned for a long time. The area, which has been zoned in co-operation with the municipality of Kirkkonummi and Fortum, is located at the intersection of Länsiväylä and Sundsbergintie (Figure 1.). The new city plan, which allows for a very large scale data center, was approved last year. It is currently in process in the Administrative Court. Microsoft, the project’s investor and data center operator, has today announced the project together with the Minister of Economic Affairs Mika Lintilä and Fortum.

The investment covers a total of two data centers with their plots and infrastructure, where Fortum’s electricity investment and heat recovery also play a large part on a national scale as part of Finland’s green transition.

The areas of Kirkkonummi Kolabacken and the adjacent already planned Sundsberg Business Village also contain a significant number of other business plots, which are expected to be in high demand from other companies serving data center operations as well as other sectors. Two enterprises have already initiated their future investments in the area.

“We have made planning that will make the project possible in cooperation with the municipality of Kirkkonummi in a record short time. Not only will the investment be very significant nationwide, it will also give Kirkkonummi a new business area of ​​the future, a data center with related activities. The data center with related activities will be a significant employer for the municipality and will accelerate the development of the area. In addition, a new recreational area of ​​more than 26 hectares will be developed, which is more than a fifth of the total area of ​​the city plan. This will give local residents an opportunity to enjoy interesting and locally valuable natural sites in the northern and north-western parts of the area,” emphasizes Tea Ekengren-Saurén, CEO EKE-Construction Ltd.

EKE, as one of the project partners, is 100% committed to this globally unique and responsible project. We would like to thank Fortum and Microsoft for their trust and the municipality of Kirkkonummi for their excellent cooperation in the zoning process.


More information

Tea Ekengren-Saurén, CEO EKE-Construction Ltd.
p. 040 060 7670, tea.ekengren@eke.fi